Miért van rá szükség?

Bármilyen adatkezelésbe is fog egy szervezet (például kezeli a honlapján megforduló látogatók személyes adatait, az ott regisztráltaknak hírlevelet küld, stb.), tevékenységéről előzetesen tájékoztatnia kell a látogatókat. Az adatvédelmi tájékoztató arra szolgál, hogy a lehető legérthetőbb formában közölje az érintettekkel, hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítást nyújtson a jogaikról és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeikről. 

“XProjekt” ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Szervezetünk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól. 

1. Adatkezelés során alkalmazandó alapelvek 

Szervezetünk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi: 

  1. a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. 
  2. b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
  3. c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 
  4. d) Szervezetünk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 
  5. e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 
  6. f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

Szervezetünk az Ön személyes adatait 

  1. a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 
  2. b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 
  3. c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Szervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke. 

2. Adatkezelő adatai 

Név: FaceTill Ltd. 
Székhely: 77 High Street, Littlehampton, BN17 5AG, Egyesült-Királyság 
Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 13833436 
Nyilvántartásban bejegyző /hatóság megnevezése: Companies House 
Szervezetünk honlapja: https://www.xprojekt.hu/ 
Szervezetünk elérhetősége, a kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési cím: kapcsolat@xprojekt.hu  
Szervezetünk a GDPR 37. cikke alapján nem foglalkoztat adatvédelmi tisztségviselőt, 
Kamarai tagságunk: nincs. 
Adatvédelmi nyilvántartási szám, adatvédelmi hatóság: CSN8165542, Information Commissioner’s Office 

Szervezetünk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: 

A tárhelyszolgáltató adatai:
– Név: Fasthosts Internet Limited
– Székhely: Discovery House, 154 Southgate Street, Gloucester, GL1 2EX
– Nyilvántartási szám/cégjegyzékszám: 03656438
– Szerver helye: London, Egyesült Királyság

3. Adattovábbítás külföldre (EGT-n kívüli országba) 

Szervezetünk egyes adatkezelések esetében személyes adatokat továbbíthat az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére (a továbbiakban: „Külföldi Adattovábbítás”). A külföldre történő adattovábbításhoz minden esetben a FaceTill Ltd. ügyvezetőjének jóváhagyása szükséges. 

A Külföldi Adattovábbításra akkor kerülhet sor, ha az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok számára (a továbbiakban: „Megfelelőségi Határozat”). (Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey, Izrael, Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA, Új-Zéland) 

Megfelelőségi Határozat hiányában Szervezetünk csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat, ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban. Ilyen megfelelő garanciák lehetnek – az illetékes felügyeleti hatóság külön engedélye nélkül – például: 

– a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, illetve a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések; 

– jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az Ön jogaira vonatkozó – garanciákat; 

– jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az Ön jogait illetően is. 

Megfelelő garanciák hiányában az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén történhet adattovábbítás: 

– Ön kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról; 

– az adattovábbítás az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az Ön kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges; 

– az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az Ön érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; 

– az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges; 

– az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges; 

– az adattovábbítás az Ön vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és Ön fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására; 

– a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja, és amely vagy általában a nyilvánosság, vagy az ezzel kapcsolatos jogos érdekét igazoló bármely személy számára betekintés céljából hozzáférhető, de csak ha az uniós vagy tagállami jog által a betekintésre megállapított feltételek az adott különleges esetben teljesülnek. 

Ha az adattovábbítás nem alapulhat megfelelőségen, nem állnak rendelkezésre megfelelő garanciák és a különleges helyzetekre vonatkozó eltérések egyike sem alkalmazandó, akkor a harmadik országba történő adattovábbítás csak akkor történhet, ha: 

– az adattovábbítás nem ismétlődő; 

– csak korlátozott számú érintettre vonatkozik; 

– az adatkezelő olyan kényszerítő erejű jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekei, jogai és szabadságai, és 

– az adatkezelő az adattovábbítás minden körülményét megvizsgálta, és e vizsgálat alapján megfelelő garanciákat nyújtott a személyes adatok védelme tekintetében. 

Ilyen esetekben a FaceTill Ltd. ügyvezetője haladéktalanul tájékoztatja a felügyeleti hatóságot az adattovábbításról, továbbá az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően tájékoztatja Önt az adattovábbításról, valamint az adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdekéről. 

4. Egyéb adatkezelők 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. 

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, esetleges munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Szervezetünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Szervezetünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg. 

4.1. Szolgáltatók 

Szervezetünk az adatok kezelése során – a felhasználók színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: NÉV SZÉKHELY TEVÉKENYSÉG 
A tárhelyszolgáltató adatai:
Fasthosts Internet Limited
Discovery House, 154 Southgate Street, Gloucester, GL1 2EXTárhely szolgáltatás 
Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók: NÉV SZÉKHELY TEVÉKENYSÉG 
MailerLite Limited38 Mount Street Upper, Dublin 2, D02 PR89 IrelandHírlevél szolgáltatás 

4.2. Harmadik fél 

Vannak bizonyos esetek, amikor Szervezetünkkel együttműködő feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, azonban rájuk nem vonatkoznak az utasításaink. Ők például a tanácsadóink, ügyvédeink vagy adószakértőink, akik szerződés alapján kapják meg az Ön személyes adatait, és jogi okokból vagy saját érdekeink védelme érdekében kezelik azokat. 

4.3. Bűnüldöző hatóságok 

Jogi kötelezettség teljesítése érdekében, valamint saját jogos érdekünk is azt kívánja, hogy a károk megelőzése, a követeléseink érvényesítése és az indokolatlan követelések elutasítása érdekében a tisztességtelen és Szervezetünknek ártani kívánó felhasználók személyes adatai bűnüldöző hatóságok részére átadjuk. 

5. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt személyes adatok megnevezése, személyes adatok tárolásának ideje

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartam
Honlap látogatása
Cél: – a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, – szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, – rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás – látogatottság mérésére – statisztikai célok
Jogos érdek: az előbbiekben meghatározott célA látogatás időpontja meglátogatott aloldalak adatai információk az internetkapcsolatról (IPcím), felhasználói eszközről (alkalmazás típusa, operációs rendszer, szoftvergyártó vagy szoftververzió24 hónap
Regisztráció a honlapon
Cél: – a látogatóinknak az XProjekt platformon szolgáltatások igénybevétele, azaz teljesebb felhasználói élmény nyújtása – értesítés üzemszünetről, Szervezetünk elérhetőségének módosulásáról, stb.
Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Felhasználónév
E-mail
Jelszó
(Adatkezelés a regisztráció során kizárólag abban az esetben történik, ha Ön elfogadta az ÁSZF-et)
A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hirdetés
Cél: – a felhasználók szolgáltatásokról történő tájékoztatása – felhasználók ösztönzése, hogy megrendeljék az adott szolgáltatást
Hozzájárulás
Szerződés teljesítése
Név
Születési idő
Település
Adószám
A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Megrendelés
Cél: – amikor Ön megrendelést ad le, személyes adatait elküldjük az Partnernek a szolgáltatás teljesítése céljából.
Szerződés teljesítése
Jogos érdek: az eszközadatok esetén
Név
Felhasználónév
Fizetési mód: bankkártyás fizetési mód esetén a bankkártya anonimizált adatai
Eszközadatok és hozzáférési adatok weboldal használata esetén: információk az internetkapcsolatról (IPcím), felhasználói eszközről (alkalmazás típusa, operációs rendszer, szoftvergyártó vagy szoftververzió
Szerződés teljesítéséig
Hírlevél szolgáltatás
Cél: – kapcsolattartás – értesítjük Önt új akciókról, új szolgáltatásokról, hirdetési csomagokról
HozzájárulásNév
Email
Hozzájárulás visszavonásáig, azaz hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás
Cél: – az Ön megrendelési szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk – üzletszerzési célból Önt megkeressük – a weboldalon található szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk
HozzájárulásNév
Email
Hozzájárulás visszavonásáig, azaz direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Értékelés
Cél: – szolgáltatások javítása
HozzájárulásNév
Email
Cím
Megrendelés elégedettség
Hozzájárulás visszavonásáig
Nyereményjáték
Cél: – Szervezetünk üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával – felhasználók elégedettségének növelése – az adatkezelés részleteit az adott nyereményjáték szabályzata tartalmazza
HozzájárulásNyereményjátéktól függően: Név
Email cím
Nyertesség esetén: magyarországi szállítási cím, Telefonszám
Résztvevők esetében a játék befejezéséig nyertesek esetében 8 évig hozzájárulás visszavonásáig a kapcsolat@xprojekt.hu email címre levél küldéssel
Targeting
Cél: – legvonzóbb reklámokat (bannerek formájában) a lehető leginkább személyre szabott formában jelenítsük meg a felhasználók és a jövőbeni felhasználók számára
Jogos érdek: az előbbiekben meghatározott célNév
Email cím
Amíg nem kifogásolja személyes adatainak a megadott célra történő kezelését, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Partnerprogram
Cél: – XProjekt honlap népszerűsítése – új felhasználók XProjekt szolgáltatásokról történő tájékoztatása – új felhasználók ösztönzése, hogy regisztráljanak a XProjekt honlapon és szolgáltatást rendeljenek meg
HozzájárulásNév
Email cím
A regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Sütik
Cél: – honlapunk vonzó legyen, és hogy bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, – (ideiglenes süti: böngésző bezárása után törlődik, állandó süti: böngésző bezárása után nem törlődik, célja: következő látogatáskor felismerje az Ön böngészőjét) – részletes leírást 6. pontban olvashat
Amennyiben az adatkezelésre az Ön beleegyezése alapján kerül sor, akkor a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontján, azaz az Ön hozzájárulásán alapul. Egyéb esetekben az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a jogos érdekünkön alapul. A jogos érdekünk a fent említett cél.6. pontban részletezve6. pontban részletezve
Csalások megelőzése és platformunk biztonsága
Cél: – felhasználók és platform megvédése a lehetséges támadásoktól, ennek érdekében nyomon követjük a honlapunkon végzett tevékenységeket. – korai szakaszban felismerni a gyanús viselkedési mintákat és időben megakadályozni. a potenciális támadókat abban, hogy elérjék a honlapunkat.
Jogos érdek: az előbbiekben meghatározott célEszközadatok és hozzáférési adatok
Név
Email cím
Fizetési adatok
Megrendelési információk Kupon információk
Amíg nem kifogásolja személyes adatainak a megadott célra történő kezelését, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Kuponok
Cél: – azon felhasználók ösztönzése, akik régen rendeltek – kuponok marketing kampányokban történő használata
Jogos érdek: az előbbiekben meghatározott célNév
E-mail cím
Kupon információk: kampány neve, kupon érvényessége, felhasznált kuponhoz tartozó megrendelés, kuponok száma
Amíg nem kifogásolja személyes adatainak a megadott célra történő kezelését, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ügyintézés, panasz
Cél: – panaszok kezelhetősége, nyomon követhetősége – panasz időpontja, tartalma, panasszal kapcsolatban nyújtott információk dokumentálása – észrevételre, panaszra válaszadás
Jogi kötelezettségNév
Cím vagy e-mail
Panasz tárgya és tartalma
5 évig

Szervezetünk által alkalmazott sütik 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 
rendszer sütik nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége 
nyomkövető süti igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése  szolgáltatásunk hatékonyságának növelése böngésző session vége 
nyomkövető süti  (harmadik féltől származó) nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik böngésző session vége 

Analitikai cookiek


A weboldalunk látogatottsági adatainak és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi független analitikai szerverek szolgáltatásait, név szerint a Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Hotjar, Crisp és a Google Anatitycs szoftvert. A mérési adatok kezeléséről ezek a szolgáltatók tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

A Google Analytics esetében a Szolgáltató megtette azokat a beállításokat a weboldal kódjában, amely szerint a Google Analytics anonimizálja az Érintett IP címét, így az többé nem beazonosítható, a Szolgáltató számára még átadásra nem kerül. Erről a technológiáról bővebben itt olvashat:
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu

A cél a fenti szoftverek által biztosított anonimizált információkkal a honlapunk látogatottságának, funkcionális használatának elemzése a felhasználói élmény javítása érdekében (pl: optimalizált navigáció nyújtása, egy-egy aloldalon az információk elhelyezésének sorrendje).

Ezen mérések nem tárolnak a felhasználókról olyan adatokat, amivel a felhasználó beazonosítható lenne, se IP címet, se személyes adatokat.

A Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
A Hotjar adatvédelmi irányelvei pedig https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy oldalon érhető el.

Az alkalmazott cookiekról az érintett szolgáltatók tudnak bővebb felvilágosítást adni:

Bővebben a Hotjar cookiekról https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information oldalon olvashat.
A Google Anlytics cookiek azonosítására és jellemzőire itt találja a válaszokat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Bővebben a TikTok cookiekról https://ads.tiktok.com/help/article/using-cookies-with-tiktok-pixel?lang=en
Bővebben a Facebook cookiekról https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
Bővebben az Instagram cookiekról https://privacycenter.instagram.com/policies/cookies/
Bővebben a Youtube cookiekról https://policies.google.com/technologies/cookies
Bővebben a Crisp cookiekról https://help.crisp.chat/en/article/crisp-chatbox-cookie-ip-policy-1147xor/

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a weboldalt megfelelően működtetni tudjuk, amelyhez szükséges különösen a weboldal látogatási adatainak nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben személyes preferenciáik (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a weboldalon), illetve jelszavak megjegyzése céljából is felhasználhatjuk. 

Ha Ön nem akarja, hogy Szervezetünk a honlapon tett látogatásáról adatokat gyűjtsön és elemezzen, ezt a jövőre nézve bármikor letilthatja (sütik használatával szembeni tiltakozás). 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat 

A FaceTill Ltd. adatkezelőként igénybe veszi a Google Inc szolgáltatásait, ebből következik, hogy az adatok harmadik országban is tárolásra kerülhetnek. https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

7. Automatizált döntéshozatal 

Jelenleg Szervezetünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt. 

8. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Szervezetünkkel kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 

– a regisztráció törlésével, 

– az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 

– a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve amennyiben valamelyik felhasználónk bűncselekményt követ el vagy Szervezetünk rendszerét támadja, az adott felhasználó regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

9. Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogai 

9.1. Hozzáférési jog 

Szervezetünk az Ön kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad az Ön számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja Önt a következő információkról: 

– az adatkezelés célja; 

– az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; 

– a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje; 

– az adatkezelés tervezett időtartama; 

– az Ön jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 

– a Hatósághoz való fordulás lehetősége; 

– az adatok forrása; 

– az adatfeldolgozók neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége. 

Önnek lehetősége van arra, hogy email útján (kapcsolat@xprojekt.hu) hozzáférés iránti kérelmet nyújtson be arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban. 

Szervezetünk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a bocsátja az Ön rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért Szervezetünk az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel. 

Kérelmére kötelesek vagyunk haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadni a tájékoztatást. 

9.2. Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben észleli, hogy az általunk tárolt adatai nem helyesek, kérheti azok kijavítását. 

Szervezetünknél kérelmezheti pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével és a helyes adatok megjelölésével. A helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégezzük. 

9.3. Törléshez való jog 

Ön kérelmezheti, hogy Szervezetünk törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Szervezetünk pedig köteles arra, hogy ezen személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 

– Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen; 

– a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk (harmadik személy számára elérhetővé tettük) a személyes adatot, azt a fentiekben foglaltak alapján törölni vagyunk kötelesek. 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Felhasználói profilja és az abban tárolt személyes adatai törlését a Felhasználói profil beállításoknál is kezdeményezheti. Amennyiben személyes adatai törlését kéri, kérelmének haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül eleget teszünk, kivéve azon adatok esetében, amelyeket a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából vagy jogszabály előírása alapján továbbra is kötelesek vagyunk kezelni. 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ha nem kívánja az adatai törlését, de nem akarja, hogy tovább kezeljük azokat, kérheti, hogy korlátozzuk a személyes adatainak kezelését.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

– vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

– már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

– tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Szervezetünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk. 

9.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Minden olyan címzettet tájékoztatunk a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk e címzettekről. 

9.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti tőlünk, hogy továbbítsuk az Önre vonatkozó adatokat géppel olvasható formátumban az Ön vagy más felelős személy részére. 

9.7. A személyes adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog 

Ez magában foglalja az adatkezelésünkkel szembeni kifogást is, amelyet az Ön beleegyezése nélkül, de jogos érdekünk alapján kezelünk. Ez vonatkozik például a közvetlen üzletszerzésre. Bármikor tiltakozhat a további hírlevelek küldése ellen. 

Abban az esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha 

– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

– Szervezetünk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Tiltakozása esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

10. Jogorvoslati lehetőségek 

10.1. Bíróság előtti jogorvoslat 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 

10.2. Panasz 

Szervezetünk adatkezelésével kapcsolatban panaszt az alábbi hatóságnál nyújthatja be: 

Felügyelő Hatóság: Information Comissioner’s Office 
Székhely: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF 
T. 0303 123 1113 
F. 01625 524510 
Honlap: www.ico.org.uk 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Szervezetünket. 
Ügyfélszolgálat: https://xprojekt.hu/ugyfelszolgalat
Email: kapcsolat@xprojekt.hu

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása 

Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.xprojekt.hu/ weboldalon történik. 

Készült: Littlehampton, 2024. május 29.

Bejelentkezés

Regisztráció

Jelszó visszaállítása

Kérjük, add meg a felhasználónevedet vagy az email címedet. Emailben kapsz egy linket az új jelszó létrehozásához.

Készült szív-vel és kávé-val Budapesten.
Minden jog fenntartva © 2024 XProjekt
Játékszabályzat ÁSZF Adatkezelés